Komentarz do Orędzia papieża Benedykta XVI na Światową Niedzielę Misyjną 2009 r.
„Rzeczywistym posłannictwem Kościoła jest niesienie narodom, podążającym drogą do Boga, światła Ewangelii, aby w Nim znalazły swoje urzeczywistnienie i spełnienie. Powinniśmy kierować się pragnieniem i gorliwością niesienia narodom światła Chrystusowego, aby zjednoczyły się w jedną rodzinę ludzką, z Bogiem, kochającym Ojcem” – napisał Ojciec Święty, Benedykt XVI w orędziu na Światową Niedzielę Misyjną 2009. Zwracając się do braci biskupów i kapłanów oraz całego ludu Bożego, Ojciec Święty wezwał do ożywienia w sobie treści przesłania, jakie Chrystus pozostawił swoim uczniom, „”Idźcie do wszystkich narodów i czyńcie ludzi moimi uczniami», tak, jak czynił Wielki Apostoł Narodów św. Paweł.

W Orędziu na Światową Niedzielę Misyjną 2009, zatytułowanym „W jego świetle będą chodziły narody”, Ojciec Święty podkreśla, iż działalność Kościoła nie jest ukierunkowana na forsowanie kościelnych idei i umacnianie władzy Kościoła, lecz na głoszenie wszystkim ludziom Chrystusa, „ponieważ zaangażowanie w głoszenie Ewangelii w czasach współczesnych jest nie tylko służbą na rzecz chrześcijańskich wspólnot, lecz całej ludzkości.”

„Destrukcja, podziały, konflikty i wrogość znajdują swój ostateczny kres w Krwi Chrystusa, a w świetle Zmartwychwstania i Uwielbienia Syna Bożego rodzi się nowy początek. Chrystus czyni rzeczy nowe, włączając je w odwieczną jedność i radość Boga”, pisze Ojciec Święty. Już dziś wschodzi światło nadziei na nowe życie, pomimo wielu przeciwności i cierpienia: „Posłannictwo Kościoła polega na ukazaniu wszystkim narodom tej nadziei. Dlatego Chrystus powołuje swoich uczniów posyłając ich, aby głosili Królestwo Boże, czyniąc narody jednym ludem Bożym.” I tylko ta misja Kościoła czyni historię ludzkości zrozumiałą i autentyczną, czytamy w dokumencie.

Misje stanowią fundament życia Kościoła. Głoszenie Ewangelii to nagląca powinność wszystkich wierzących. Papież przypomina, iż Kościół czuje się odpowiedzialny „wobec wszystkich narodów za głoszenie Ewangelii”, ponieważ jego posłannictwo nie mierzy się materialnymi czy duchowymi potrzebami życia doczesnego, lecz tajemnicą zbawienia, która w pełni realizuje się w Królestwie Bożym. „Kościół pragnie przemieniać świat mocą Ewangelii”, kontynuuje papież wzywając wszystkich członków i instytucje Kościoła do współdziałania w tym posłannictwie i służbie.

Poruszając problematykę misji „ad gentes” Benedykt XVI podkreśla konieczność odnowienia zaangażowania w głoszenie Ewangelii, która jest „zaczynem wolności i postępu, braterstwa, jedności i pokoju”, zwłaszcza w obliczu „głębokich i daleko idących przemian współczesnego społeczeństwa”. Idąc za przykładem Apostoła Narodów musimy uświadomić sobie potrzebę uczestnictwa całego Kościoła w misji „ad gentes”, dopóki „zbawcze panowanie Chrystusa nie urzeczywistni się w pełni”, pisze Ojciec Święty.

Dzień poświęcony misjom stanowi dla Kościołów miejscowych okazję do przypomnienia o misjonarzach i misjonarkach, „którzy dawali świadectwo Ewangelii w sytuacjach prześladowań, ucisku i społecznej dyskryminacji, aż po więzienie, tortury i śmierć. Niemało jest tych, którzy z powodu Jego «Imienia» są nadal skazywani na śmierć.

Dziękując Papieskim Dziełom Misyjnym za ich pracę na polu animacji i formacji misyjnej oraz materialnego wspierania młodych Kościołów, Benedykt XVI podkreśla: „Dzięki tym papieskim instytucjom urzeczywistnia się w sposób cudowny wspólnota Kościołów, poprzez wymianę darów, wzajemną troskę i wspólne projekty misyjne”

Na zakończenie Ojciec Święty pisze, iż „ewangelizacja jest dziełem Ducha”, dlatego prosi wszystkich katolików o modlitwę do Ducha Świętego, aby budził w Kościele gorliwość głoszenia Słowa Bożego. Ojciec Święty prosi również o wielkoduszne wspieranie misjonarzy i misjonarek, którzy często jako pierwsi głosiciele angażują się w niesienie Zbawczej Nowiny w często wrogich i niesprzyjających warunkach.

„Zapraszam wszystkich”, pisze papież na zakończenie, „do dawania wiarygodnego świadectwa wspólnoty Kościołów poprzez materialne wsparcie, zwłaszcza w czasie kryzysu, jaki ludzkość obecnie przeżywa, aby młode Kościoły były w stanie nieść narodom światło Ewangelii miłości.”

Fides, 06.07.2009 r.
Tłum. U.S.
Z radością witamy w

Pallotyńskiej Rodzinie Misyjnej!

STOWARZYSZENIE APOSTOLSTWA KATOLICKIEGO (księża i bracia Pallotyni) zostało założone przez św. Wincentego Pallottiego w 1835 roku w Rzymie. Od początku w sercu Założyciela było pragnienie szerzenia wiary tam, gdzie jest jeszcze ona nieznana oraz niesienia wszelkiej pomocy krajom misyjnym. PALLOTYŃSKI SEKRETARIAT MISYJNY troszczy się o misjonarzy pracujących w Rwandzie, Demokratycznej Republice Konga, Wybrzeżu Kości Słoniowej, Burkina Faso, Kolumbii, Wenezueli, Antylach i Kazachstanie oraz prowadzących reewangelizację na Ukrainie. Posługa na misjach duchowych synów św. Wincentego Pallottiego - księży i braci pallotynów, realizuje się dzięki duchowemu wsparciu oraz ofiarności Przyjaciół i Dobrodziejów naszego Sekretariatu.

Pallotti wzywał do współpracy. Tego, co możemy zrobić wspólnie, razem, nigdy nie zrobi się w pojedynkę, dlatego powołał do życia Zjednoczenie Apostolstwa. Twoje serce również może bić dla misji...

Kliknij i pomóż!

W październiku wraz z całym Kościołem będziemy obchodzić ustanowiony przez papieża Franciszka Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny. Okazją do obchodów jest przypadająca w tym roku 100. rocznica publikacji Listu Apostolskiego „Maximum illud” papieża Benedykta XV.

Ten dokument z 1919 r. jest wyrazem troski o misjonarzy, budzi entuzjazm misyjny, zachęca do podejmowania modlitwy i różnych inicjatyw ewangelizacyjnych. Papież skierował swe słowa nie tylko do przełożonych i misjonarzy, ale również do wiernych świeckich. Przypominał, że Prawdę trzeba głosić do końca dziejów i nie ustawać. Zaznaczył, że współpraca z misjami jest obowiązkiem wszystkich ochrzczonych i stanowi braterską pomoc dla niechrześcijan.

List papieża Benedykta XV okazuje się wciąż bardzo aktualny. W nawiązaniu do jego przesłania pragnę z całego serca podziękować Wam wszystkim, Drodzy Współpracownicy, za wspieranie naszych  misjonarzy posługujących  w wielu krajach. Pierwsi pallotyni udali się do Brazylii i Rwandy ponad 46 lat temu. Kolejne miejsca, gdzie podjęli posługę, to: Barbados, Kolumbia, Wenezuela, Wybrzeże Kości Słoniowej, Demokratyczna Republika Konga, Burkina Faso, Kazachstan, Ukraina. Do roku 2019 wyjechało ich 272.

Przygotowując się do dobrego przeżycia miesiąca misyjnego wspierajmy ich modlitwą i ofiarą. Szczególną formą solidarności z misjonarzami jest patronat, do podjęcia którego gorąco zachęcam. Na kolejnej stronie prezentujemy listę misjonarzy zarówno pracujących aktualnie jak i tych, którzy już powrócili z misji. Wspierać ich można poprzez włączenie się w następujące projekty:

PATRONAT MISYJNY – polega na objęciu systematyczną opieką konkretnego misjonarza, w którego intencji ofiaruje się dary duchowe, np. codzienną modlitwę, Mszę św., różaniec. Można zadeklarować dowolną kwotę (miesięczną, kwartalną, półroczną lub roczną), przeznaczoną na wspieranie prowadzonych przez niego dzieł ewangelizacyjnych i charytatywnych.

PATRONAT NAD MISJONARZEM SENIOREM – dotyczy misjonarzy pallotyńskich, którzy zakończyli już posługę misyjną i powrócili do Ojczyzny. Na obcej ziemi zostawili nie tylko dar Ewangelii zaniesiony innym, ale też często swoje zdrowie i siły.

Można odwdzięczyć się im ofiarując swoją modlitwę oraz wsparcie finansowe w specjalistycznym leczeniu i rehabilitacji, aby mogli nadal służyć Bogu. Czytaj więcej...

DRODZY WSPÓŁPRACOWNICY!

Na koniec kieruję do Was osobiste zaproszenie do udziału w organizowanej przez nas po raz pierwszy  Pielgrzymce Przyjaciół Pallotyńskich Misji na Jasną Górę. Spotkajmy się 28 września 2019 o godz. 14.00 w kaplicy Cudownego Obrazu. Oczekujemy na Was wszystkich oraz na uczestników pielgrzymek, gdyż tego dnia, 28 września, rozpocznie się również dwudniowe spotkanie popielgrzymkowe. Pragniemy poznawać Was osobiście, aby wyrazić serdeczną wdzięczność za systematyczne wspieranie naszych misji.

Zapraszamy również na rekolekcje misyjne, dni skupienia oraz pielgrzymki, podczas których każdego dnia we Mszy św. będziemy polecać Matce Bożej Wasze intencje, które będą nadesłane do Sekretariatu Misyjnego.

Niech zbliżający się Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny będzie dla nas owocnym czasem w ożywieniu ducha zaangażowania i współpracy misyjnej.  

       Ks. dr Grzegorz Młodawski SAC
Sekretarz ds. Misji i Dyrektor Pomostu

Obserwuj nas na facebooku

Wpłać darowiznę